09367162522 | تکنیک های خرید و فروش املاک
ورود ثبت نام

نحوه صحیح تنظیم قرارداد پیش فروش

1397/12/24

نمونه فرم قرارداد پیش

1-1 فروشنده فرزند به شماره شناسنامه صادره از كد ملی متولد ساكن تلفن با وكالت / قیومیت / ولایت / وصایت فرزند به شماره شناسنامه متولد به موجب

 1-2 خریدار فرزند به شماره شناسنامه صادره از كد ملی متولد ساكن تلفن با وكالت / قیومیت / ولایت / وصایت فرزند به شماره شناسنامه متولد به موجب ماده

 2 – موضوع قرارداد عبارتست از ساخت و فروش مورد معامله با مشخصات ، اوصاف و شرایط مورد توافق طرفین و انتقال آن طبق مقررات به خریدار در برابر دریافت عوض معلوم . ماده 3 – مشخصات مورد قرارداد دانگ احداثی در پلاك به مساحت متر مربع . اختصاصی ضلع طبقه دارای نقشه و پلان كه مشخصات مورد

 1-3 معامله تماما به اطلاع خریدار رسیده است . 2-3 مشخصات مورد معامله از حیث مصالح مورد استفاده . لوازم و منصوبات و سایر موارد به شرح پیوست این قرارداد است . كه به امضای طرفین رسیده و جزء لاینكفی از این قرارداد خواهد بود . تبصره : تغییر مشخصات ساختمانی با تراضی طرفین بلامانع خواهد بود . ماده

 4 – قیمت مورد معامله قیمت مورد معامله از قرار هر متر مربع ریال كه جمعاَ ریال تعیین گردید كه بصورت نقدی یا مبلغ ریال نقداَ و باقیمانده قیمت ریال . طی قسط . هر یك به مبلغ ریال به تاریخ / / 13 طی چك / چكهای شماره پرداخت خواهد شد . ماده

 5 – تسلیم مورد معامله فروشنده مكلف است مورد معامله را حداكثر تا تاریخ / / 13 با توجه به شرایط مقرر در قرارداد . احداث ، تكمیل و به خریدار تسلیم نماید . ماده

6 – شرایط و آثار قرارداد 1-6 فروشنده مكلف است قبل از عقد قرارداد پیش فروش نسبت به اخذ مجوز ساخت از شهرداری و مراجع ذی صلاح دیگر اقدام نماید . مجوز مذكور پیوست قرارداد بوده و جزء لاینكفی از قرارداد خواهد بود .

 2-6 فروشنده مكلف است كلیه ضوابط و مقررات و نظامات دولتی و آیین نامه های مربوطه از قبیل اخذ پروانه ساختمانی ، تراكم ، پایان كار و غیره را رعایت كند .

 3-6 فروشنده مكلف است كلیه آیین نامه های مهندسی مربوط به ساخت و مقاوم سازی در برابر زلزله را رعایت نماید

. 4-6 فروشنده مكلف است بعد از تكمیل مورد معامله و تحقق شرایط ماده 4 جهت تنظیم سند رسمی انتقال بنام خریدار در تاریخ / / 13 در دفتر اسناد رسمی شماره واقع در حاضر گردد . تبصره : در صورت عدم حضور هر یك طرفین و عدم ثبت معامله به هر علت سردفتر ، گواهی عدم حضور را با ذكر مورد صادر خواهد كرد .

 5-6 اگر مورد معامله بعد از احداث از نظر متراژ زیادت و نقصانی در حد عرف داشته باشد ارزش مساحت اختلافی بر اساس قیمت هر متر مربع بین طرفین محاسبه خواهد شد . در صورتیكه این زیادت و نقصانی غیر متعارف باشد ، خریدار علاوه بر اختیار فسخ قرارداد می تواند ارزش مورد معامله را از فروشنده دریافت نماید .

 6-6 این قرارداد فروشنده را از هرگونه انتقالمورد معامله به هر عنوان و دلیل به غیر خریدار منع می كند . در صورت تخلف وانتقال به غیر به عنوان فروش مال غیر تلقی و فروشنده مكلف است نسبت به جبران كلیه خسارت وارده به خریدار اقدام نماید .

 7-6 فروشنده مكلف است تا قبل از تاریخ مقرر برای تنظیم سند كلیه مجوزها و مدارك لازم برای تنظیم سند رسمی از قبیل مفاصا حساب مالیاتی ، شهرداری و غیره را اخذ نماید .

 8-6 قیمت مورد معامله قطعی بوده و به هیچ عنوان از قبیل بالارفتن قیمت مصالح و یا سایر هزینه ها قابل افزایش نمی باشد .

 9-6 فروشنده مكلف است در صورت تخلف و تاخیر در اجرای تعهدات مبنی بر تنظیم سند رسمی و تحویل مورد معامله به ازای هر روز تاخیر معادل مبلغ ریال به عنوان خسارت و تاخیر در اجرای تعهد در وجه طرف مقابل بپردازد . این خسارت مانع از الزام متعهد به انجام تعهد اصلی نیست .

 10-6 در صورتیكه خریدار ثمن مورد معامله مذكور در ماده 4 را پرداخت ننماید یا ترتیبی جهت بقیه اقساط ندهد . به ازای مبلغ باقیمانده در صد به عنوان خسارت دیر كرد مكلف به پرداخت به فروشنده خواهد بود . 11-6 در صورتیكه پس از تحویل مورد معامله در یك دوره سه ماهه كه به عنوان تحویل موقت می باشد . معایبی در مورد معامله حادث شود كه ناشی از افراط و تفریط خریدار نبوده باشد . فروشنده مكلف است نسبت به جبران خسارت وارده اقدام نماید.

 12-6 فروشنده مكلف به بیمه نمودن كارگران و كاركنان در قبال حوادث كارگاهی بوده و در صورت ایراد خسارت مكلف به جبران آ‹ خواهد بود . بدیهی است در مورد خسارت ناشی از این بند ، خریدار هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت . 13-6 فروشنده مكلف است مشخصات مورد معامله و نقشه تفصیلی ساخت را روشن و بدون ابهام به خریدار تفهیم و آن را اجرا نماید . در صورت اختلاف در خصوص مشخصات و شرایط و اوصاف قرارداد مشاور املاك به عنوان داور مرضی الطرفین اعلام نظر خواهد نمود .

14-6 هزینه های نقل و انتقال اعم از دارایی و شهرداری به عهده فروشنده و هزینه حق ثبت و حق التحریر به عهده می باشد . ماده

 7 - كلیه اختیارات به تراضی طرفین در این قرارداد اسقاط گردید . ماده۸- در صورتیكه مورد معامله دارای وام بانكی باشد و خریدار بخواهد از تسهیلات بانكی استفاده نماید . مخارج تنظیم سند رهنی بانك وام دهنده به عهده خواهد بود . ماده۹ - نام ونام خانوادگی نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی نام ونام خانوادگی مشاورحقوقی فروشنده خریدار شهود با احراز هویت متعاملین ومدارک واسنادمورد معامله تمام مراتب مندرج در این مبایعه نامه به تایید و گواهی اینجانب می رسد . مهرو امضاء مشاور املاک نحوه صحیح تنظیم قرارداد : فرم قرارداد پیش فروش طبق مورد نمونه دارای ۱۱ ماده که هر یک درارای چند بند می باشد : ماده ۱-طرفین قزارداد: عبارتند از فروشنده و خریدار و یا وکلای آ نان " که درج بیو گرافی کامل آ نان آدرس و شماره تماس به طور دقیق و خوا نا . ماده ۲- عبارتست از ساخت و فروش مورد معامله با مشخصات ، اوصاف و شرایط مورد توافق طرفین و ا نتقال آن طبق مقررات به خریدار در برابر دریافت عوض معلوم که اصولا" مبلغ بوده که بر حسب متر مربع یا قیمت تمام شده محاسبه میگردد . ماده ۳- مشخصات مورد قرارداد : که دارای دو بند و یک تبصره میباشد که در بند ۱ لزوما "و الزاما" ثبت تعداد د ا نگ مورد معامله شماره پلاک احدا ثی وخصوصاْ((((مساحت واحد مذکورکه کراراْ اختلافات ناشی از عدم تسلیم مساحت و متراژ توافق شده توسط سازنده باعث بروز مشکلاتی برای طرفین گردیداست. لذا تاُکید میگردد مساحت خالص (مفید) و مشاع واحد دقیق ذکر گردد و یا حتی الامکان حداقل و حداکثر آن نوشته شود تا بعد از انجام معامله ویا تحویل واحدمتعاملین متضرر نگردند))))البته در قیمت گذاری واحد آپارتمان محاسبه متراژ مفید ساختمان و انباری و یک دوم پارکینگ بدون محاسبه مشاعات ملحق ساختمان ملاک عمل قرار میگیرد وهمچنین ذکر ضلع و طبقه واحد . و بند ۲ که طی برگه پیوست مصالح مورد استفاده و لوازم و منصوبات و سایر موارد شرح داده می شود که اساسا" ا ین بند به اشتباه کمرنگ ما نده است . و در تبصره ا ین بند آمده است که هر گونه تغییری در نقشه ویا مشخصات ساختمان بارضا یت طرفین امکان پذیر میباشد . ماده ۴ - قیمت مورد معامله : قیمت و یا ثمن معامله طبق توافق طرفین مقرر میگردد . لذا ضمن درج دقیق قیمت برحسب متر مربع و یا قیمت تمام شده مبلغ پیش پرداخت و مبالغ باقی مانده دقیقا" با تاریخ مشخص پرداخت تنظیم میگردد . تذکر: در درج شرایط پرداخت توصیه میشود مبلغی به عنوان تضمین تنظیم سند در دفتر خانه تعیین و در گرو خریدار باقی بماند . ماده ۵ - تسلیم مورد معامله : در این ماده تاریخ دقیق تحویل مورد معامله درج میگردد . لذا در ذکر تاریخ توجه گردد که متعاملین در آینده دچار ضرر و زیان نگردند . ماده ۶ - شرایط و آثار قرارداد : دارای ۱۴ بندو یک تبصره می با شد . لزوم ثبت قرارداد پیش فروش دارا بودن شناسنامه و مجوز ساخت از شهرداری میباشد لذا به طبع مشاهده میگردد سازندگان محترم به دلیل عدم تمکین مالی اقدام به پیش فروش مینمایند که به دلیل عدم دارا بودن مجوز مذکور اعلام تاریخ دقیق تحویل مورد معامله امکان پذیر نبوده که این خود بروز مشکلات آینده را شامل میگردد. قیمت مورد معامله طبق توافق طرفین مکتوب میگردد لذا به هیچ عنوان و با بالا رفتن تورم تغییری در آن لحاذ نمی گردد .ونیز ذکر مبلغ خسارت در تاخیر تحویل واحداز ناحیه فروشنده و عدم پرداخت به موقع ثمن مورد معامله مذکور در ماده ۴ از طرف خریدار در بند های این ماده از نکات قابل توجه است . قسمت توضیحات: در این قسمت نکات مهمی از قبیل آدرس دقیق ساخت مورد معامله . نوع مصالح مورد استفاده . تمهیدات بکار رفته در آن . شرایط مالکیت امکانات آب برق وگاز و مشاعات واحد از جمله پارکینگ و انباری و غیره طبق قانون تملیک آپارتمانها. ذکر دقیق شرایط پرداخت به تاریخ . مقرر کردن مبلغ فسخ قرارداد برای تضمین قرارداد.

نظرات کاربران

نظر خود را ارسال نمایید